szkolenia_cover.png

Doskonalenie procesu kadrowego w szkole: awans zawodowy i ocenianie pracy nauczycieli.

Temat szkolenia podyktowany jest wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Zmiany te wprowadzone zostały ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostały między innymi regulacje odnoszące się do przebiegu ścieżki awansu zawodowego nauczycieli i obejmują powiązanie jej z oceną pracy. Zmienia się także sam sposób oceniania nauczycieli, w tym także nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Cele szkolenia

 • Wzmocnienie kompetencji dyrektora szkoły/przedszkola/placówki w zakresie zarządzania procesem kadrowym  z uwzględnieniem zmian w ocenianiu nauczycieli i przebiegu ich awansu zawodowego.

Dlaczego warto

"W każdym miejscu pracy ludzie chcą się rozwijać i awansować - aby to czynić powinni co jakiś czas otrzymywać informację zwrotną o swojej pracy.

Naszym wyzwaniem jest uczynienie oceniania pracy nauczycieli i ich awansowania narzędziem motywacji do pracy i do rozwoju ich kompetencji zawodowych". 

Elżbieta Walkowiak

Wieloletni nauczyciel,  w latach 1994 -2008  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu. Od 2009 do 2015 r Wielkopolski Kurator Oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 Korzyści dla uczestnika

 • pogłębią wiedzę dotyczącą zmian w przebiegu awansu zawodowego i oceniania nauczycieli.
 • poznają zadania dyrektora związane z ich wprowadzeniem,
 • pogłębią wiedzę na temat funkcji i cech skutecznej oceny jako narzędzia motywacji pracowników.

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 3h 

Cena

 • 160 zł 

Termin

 • 10.05.2018
 • 10.00-13.15

Miejsce

   • Collegium Da Vinci
    ul. Kutrzeby 10
    61-719 Poznań

 

Progran szkolenia

 • Omówienie zmian w awansie zawodowych i ocenianiu nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
 • Zadania dyrektora związane z awansowaniem i ocenianiem, w tym opracowanie i wdrożenie regulamin określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny ich pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.
 • Cele oceniania pracowników, ich kryteria, sposoby pozyskiwania informacji o ich pracy, Cechy oceny motywującej do rozwoju.