Donator projektu

 

Projekt Jakościowy

Projekt pt. „„Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauki Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez wdrożenie modeli zarządzania jakością i programu rozwoju kadry kierowniczej"uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Został powołany do życia na podstawie art. 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957r. Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz ogłaszanych corocznie.

Wytycznych w Sprawie Zatrudnienia. Działa od 1960 roku i głównym jego celem jest:

 • organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe oraz kształcenie kadr,
 • dostosowywanie systemów kształcenia do potrzeb na rynku pracy,
 • wspieranie pośrednictwa pracy oraz organizacji zajmujących się doradztwem i informacją zawodową,
 • wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, w tym wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn,
 • wspieranie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezdomnych i uzależnionych).

Program Kapitał Ludzki

Program Kapitał Ludzki to jeden z programów wchodzących w skład Narodowej Strategii Spójności, które są realizowane w Polsce w latach 2007-2013. Jest największym programem w historii Unii Europejskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet wynosi 11,4 mld euro,a głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

W ramach POKL dofinansowywane są inicjatywy mające na celu:

 • aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • zapobieganie wykluczeniu zawodowemu,
 • zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
Priorytety realizowane centralnie to:

 • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna;
 • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
 • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty;
 • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka;
 • Priorytet V Dobre rządzenie.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ponadto istnieje Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za właściwe zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) odpowiada Instytucja Zarządzająca (IZ), nadzorowana przez Komitet Monitorujący PO KL. Ze względu na zakres merytoryczny programu oraz wagę finansową poszczególnych Priorytetów, zarządzanie i nadzór nad wdrażaniem poszczególnych Priorytetów powierzony został Instytucjom Pośredniczącym (IP). Ponadto, każda Instytucja Pośrednicząca, biorąc pod uwagę specyfikę Priorytetu, za który odpowiada, może, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, oddelegować realizację części zadań do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczących II stopnia) (IW (IP2)).

Instytucja zaangażowane w realizację projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań.

Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów innowacyjności w Polsce.

Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.
http://www.ncbir.pl/o-centrum 

logotypy