to_davinci.jpg

Wszystko dla rozwoju. Bez końca

Gdy klika lat temu otwieraliśmy Gimnazjum Akademickie Da Vinci postanowiliśmy przestrzegać 4 zasad, leżących u podstaw kształtowania młodych ludzi. Są to:

 • Upór w osiąganiu wyznaczonego celu,
 • Wiara we własne siły i możliwości,
 • Organ1izacja swoich działań i zarządzanie czasem,
 • Współpraca z innymi: tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek.

Dziś, gdy otwieramy Liceum Akademickie Da Vinci, chcemy kontynuować ten sposób myślenia o rozwoju i edukacji młodzieży. Pomysł stworzenia Liceum wyrasta ze sprzeciwu dla sposobu kształcenia w systemie publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Sposobu generującego wiele deficytów w obszarze rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego. Wymieńmy kilka spośród nich, by zobaczyć jakim bagażem obciążamy młodych ludzi u progu ich dojrzałego życia:

 • brak umiejętności podejmowania solidarnego, skoordynowanego, zbiorowego wysiłku,
 • brak umiejętności pracy zespołowej,
 • niski poziom samoświadomości, nieumiejętność budowania relacji i ich podtrzymywania,
 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • ograniczona zdolność do samodzielnego stawiania pytań, formułowania i rozwiązywania problemów,

do tego dochodzą:

 • wady postawy, koordynacji ruchowej, słaba wydolność organizmu,
 • brak świadomości zasad zdrowego odżywiania,
 • brak wiedzy o płci, rozrodczości, seksie...

W Liceum Da Vinci uczeń spotka się z odmiennym myśleniem dotyczącym zaspakajania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Z odmiennym sposobem organizacji i profilowania procesu nauczania.

Siedziba Liceum znajduje się w gmachu uczelni wyższej - WSNHiD, w specjalnie wydzielonej części budynku. Środowisko akademickie, możliwość bliskich relacji korzystania z wszystkich zasobów uczelni jest dodatkowym stymulatorem rozwoju młodych ludzi. Nowoczesne pracownie, zaplecze artystyczne i sportowe są do dyspozycji przyszłych licealistów.

Jednak to co najistotniejsze to unikatowe relacje uczeń-nauczyciel, które tworzyć będzie, specjalnie przygoto-wany do indywidualnej pracy z uczniem, zespół nauczycieli. Zespół, którego jednym z najważniejszych zadań jest dbałość o harmonijny rozwój uczniów i przygotowanie do podjęcia studiów na każdej wyższej uczelni - przygotowanie do odniesienia sukcesu w nauce i życiu.