dic2015.png

Coaching w edukacji i rozwoju
Specjalizacja na kierunku Doradztwo i Coaching


Coraz bardziej konkurencyjny rynek edukacyjny potrzebuje zupełnie nowego podejścia do nauczania. Prezentowana specjalizacja dedykowana jest osobom które już pracują lub chcą pracować z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami.
 

 

Dlaczego warto? 

 • Poznasz najnowsze trendy dokonujących się zmian w systemie oświaty w Polsce i na świecie, obrazujące konieczność dokonania redefinicji zawodu nauczyciela i jego roli we współczesnej rzeczywistości społeczno-oświatowej (nauczyciel jako coach, tutor, mentor).
 • Zdobędziesz umiejętność wspierania uczestników edukacji w ich rozwoju osobistym i zawodowym, wykorzystując strategię opartą na zasobach jednostki.
 • Pogłębisz posiadaną lub zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności pozwalające w innowacyjny sposób planować, organizować i realizować proces dydaktyczny oraz opiekuńczo-wychowawczy w oparciu o pracy z dziećmi i młodzieżą. W szczególności nowatorski program dostarczy ci konkretnych narzędzi do stosowania w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz kontaktach i pracy z rodzicami.
 • Poznasz metody i narzędzia, które wpisują się w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach I placówkach. Pomoc ta obejmuje zarówno uczniów, ale także rodziców I nauczycieli, w odniesieniu do których rozporządzenie wspomina o pomocy w “rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów I szkoleń”.
 • Pozytywne relacje społeczne w szkole, które inicjuje i modeluje (dzięki coachingowi, mentoringowi) nowoczesny nauczyciel to różnorodne korzyści, m.in.: wzrost motywacji uczniów, wyższe osiągnięcia szkolne, wzrost satysfakcji uczniów i nauczycieli, budowanie naturalnego autorytetu nauczyciela, profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych i patologicznych u dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli itp.  
 • Wprowadzanie do szkół narzędzi rozwojowych (tj. coachingu, mentoringu, tutoringu, komunikacji bez przemocy) to inicjowanie i przeprowadzanie zmian w obszarze komunikacji, budowania relacji społecznych, społecznego i organizacyjnego klimatu szkoły – to zaczyn koniecznych, oddolnych zmian w systemie edukacji!
Praca:

Będąc absolwentem tej specjalności możesz podjąć pracę, jako coach specjalizujący się w pracy rozwojowej z: młodzieżą, dziećmi, rodzicami, oraz jako nowoczesny pedagog wykorzystujący w swojej pracy narzędzia coachignowe, doradca personalny.

Gdzie możesz pracować: szkoły różnych szczebli (ze wskazaniem na szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne), ośrodki doskonalenia nauczycieli, firmy szkoleniowe, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia, stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz wsparcia i pomocy rodzinie, własna firma.

 

Specjaliści w zakresie coachingu w edukacji prorozwojowej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach oświatowych jako szkoleniowcy kadry pedagogicznej, a także w ośrodkach mediacji i negocjacji czy też pracując z rodzinami w ramach coachingu rodzicielskiego.

Umiejętności i wiedza:
 • Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy rozwojowej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

 • Współdziałanie i kreowanie relacji opartych na współpracy ze specjalistami od wspierania rozwoju.

 • Adekwatne reagowanie na potrzeby uczestników edukacji poprzez dobór odpowiednich narzędzi i metod.

 • Realizowanie działań wspierających uczestników procesów edukacyjnych przy wykorzystaniu kompetencji coachingowych i stosowanie wybranych narzędzi coachingowych do pracy z jednostką i z grupą.

 • Planowanie, organizzacja i ewaluacja działań wspierających rozwój i dobrostan jednostki.

 • Kreatywne wykorzystywanie wiedzy oraz narzędzi w celu pobudzenia potencjału jednostki.

 • Rozwiązywanie konfliktów, modelowanie postaw, rozwiązywanie sytuacji trudnych szczególnie w odniesieniu do młodzieży i dzieci.

 • Tworzenie własnych miejsc pracy.

Zdaniem studenta

wesoł

 

 

 

 

 

 

 

Olga Miężał,
studentka kierunku doradztwo i coaching

"Wybrałam studia zaoczne co pozwoliło mi na połączenie moich obowiązków zawodowych jak i rozwój zainteresowań. Dodatkowo wybrany przeze mnie kierunek jest bardzo innowacyjny, a wiedza tu przekazywana naprawdę cenna. Wiele narzędzi, teorii i rozwiązań, przekazanych przez znamienite grono praktyków coachingowych, staram się wdrażać już teraz i myślę, że jest to mój największy sukces. Czuję, że po obronie tytułu magistra, nie będzie dla mnie rzeczy niemożliwych".

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

formularz

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.
(UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
DORADZTWO I COACHING Studia II stopnia 2 Niestacjonarny 6600 3300 550

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • prowadzisz własne sesje coachingowe
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych