01_podyplomowe.png

BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi

Dlaczego warto? 

Słuchacze będą uczestniczyć w nowoczesnych formach nauczania projektowo zorientowanego, realizując zadania w zespołach problemowych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do komunikacji i współpracy grupowej on-line. Prezentacja materiału będzie prowadzona w głównej mierze w oparciu o najlepsze jak dotąd brytyjskie wzorce implementacji BIM - zajęcia będą obejmować wykłady i laboratoria komputerowe.

Wykłady będą dotyczyć zagadnień teoretycznych takich jak

 • unormowania procesów BIM,
 • zasady przygotowania strategii i realizacji projektów z wykorzystaniem metodologii BIM,
 • zasady przygotowania BIM Execution Plan,
 • programowanie celów BIM i sposobów ich realizacji,
 • wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa systemów BIM

Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych będą realizowane w czasie laboratoriów komputerowych i projektów zespołowych, gdzie uczestnicy zapoznają się z:

 • elementami praktycznej organizacji pracy zespołowej,
 • przygotowaniem MIDP (Master Information Delivery Plan) i TIDP (Task Information Delivery Plan),
 • przygotowaniem środowiska pracy (szablony, bogate informacyjnie („information rich”) biblioteki komponentów, podręczniki BIM/CAD),
 • przygotowaniem środowiska pracy zespołowej, w tym w sieciach lokalnych (LAN) i rozległych WAN,
 • określaniem poziomów szczegółowości modeli  (LOD/LOI) czy systemów klasyfikacji.

Zajęcia laboratoryjne pozwolą uczestnikom także na zapoznanie się z różnorodnym oprogramowaniem klasy BIM i zasadami jego stosowania do realizacji zarządzanego procesu tworzenia i koordynacji międzybranżowej modeli BIM, wykrywania kolizji, komunikacji wewnątrz zespołowej, komentowania i zatwierdzania wersji,  poznają praktyczne zastosowanie wielu formatów danych w tym otwartych standardów BIM (OpenBIM) takich jak IFC, BCF, COBie.

Wiedza i umiejętności
 • znajomość procesów BIM wg norm brytyjskich serii BS 1192, zasad przygotowania i realizacji projektów zgodnych z tymi unormowaniami
 • znajomość zasad przygotowania strategii projektu i podstawowych dokumentów takich BIM Execution Plan, podręczniki BIM, BIM Addendum, itp.
 • organizacja środowiska pracy Common Data Environment (CDE) dla zespołów projektowych pracujących w oparciu o narzędzia BIM, role, stanowiska i odpowiedzialności
 • cele i poziomy dojrzałości BIM, poziomy LOD/LOI, systemy klasyfikacji, otwarte standardy BIM (IFC, BCF, COBie UK, Uniclass-2015)
 • aspekty prawne pracy w metodologii BIM, prawa autorskie, zamówienia publiczne, itp.
 • umiejętność tworzenia podstawowych dokumentów BIM, określania wymogów i sposobów realizacji prac w oparciu o metodologię BIM
 • obsługa oprogramowania do modelowania w BIM i do koordynacji międzybranżowej, umiejętność tworzenia środowiska pracy zespołowej i jej organizacji, wykrywania kolizji,
 • wymiana danych w otwartych standardach BIM, wymiana danych niegraficznych (COBie data drops),
 • umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy zespołu  i zarządzania zespołem. 

Celem studiów jest:

 • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w środowiskach firm projektowych jak i wykonawczych,
 • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
 • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych.

 

zapisz się

Dla kogo?

Studia BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi skierowane są do osób z doświadczeniem zawodowym: projektantów, szefów zespołów projektowych, managerów CAD, kadry średniego szczebla zarządzania projektami budowlanymi, pragnących poznać lub pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności pracy w projektach realizowanych w metodologii BIM.

Kandydatami mogą być również osoby z sektora inwestycji budowlanych, zarówno prywatnego jak publicznego, pracownicy działów inwestycji lub zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą prywatną lub gminną/miejską/powiatową/wojewódzką czy szczebla centralnego, pragnący przygotować się do realizacji procesu zamawiania, realizacji i nadzoru projektów w oparciu o metodologię BIM.

Partner kierunku

ecc bim

Program

1.Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy – wykład (16 godz.)

 • Wprowadzenie do BIM. Definicje BIM. Modelowanie informacji, cyfrowe budownictwo, BIM a CAD, BIM jako system PLM.
 • Poziomy dojrzałości BIM i BIM jako zarządzany proces biznesowy. Wymiarowość modeli BIM. Modele paramteryczne, inteligencja modeli BIM. BIM dla inwestorów, projektantów, wykonawców, prefabrykatorów, zarząców, likwidatorów.
 • Ekosystem oprogramowania BIM: modelery, viewery, analizy (wytrzymałościowe, termiczne, CFD, akustyczne, aerodynamiczne), wizualizacja, harmonogramowanie, przedmiar, kosztorys, koordynacja, weryfikatory informacji w modelu.
 • BIM a project management, studium wykonalności, organizacja placu budowy. BIM a BHP. BIM w zarządzaniu nieruchomościami i systemy BIM2FM.
 • Techniczne aspekty pracy w BIM. Workflow BIM, praca zespołowa i praca współbieżna. Organizacja pracy w BIM: cele BIM (BIM uses), poziomy szczegółowości modeli LOD wg buildingSMART oraz brytyjski system LOD/LOI. Rodzaje modeli BIM, BIM a systemy klasyfikacji budowlanej. Systemy Omniclass i Uniclass-2015.
 • Typy informacji w modelach BIM. Rozwój modelu, a etapy rozwoju projektu. PIM vs. AIM. Modelowanie. Koordynacja międzybranżowa. Detekcja kolizji, rodzaje kolizji. Kosztorysowanie i kontrola budżetu.
 • BIM jako przedmiot normalizacji: normy buildingSMART i ISO, wybrane normy krajowe (USA, Norwegia, Finlandia, Singapur, Wielka Brytania). Inicjatywa OpenBIM i otwarte formaty danych, a własne formaty różnych producentów. IFC. IDM. MVD. BCF. COBie
 • BIM a procesy szczupłe (Lean Construction). BIM a IPD. Rola inwestora i generalnego wykonawcy/podwykonawców w IPD. Zaliczenie.

2. Organizacja pracy w BIM: cele BIM (BIM uses), poziomy szczegółowości modeli LOD wg buildingSMART, rodzaje modeli BIM, BIM a systemy klasyfikacji budowlanej. – wykład (14 godz.)

 • BIM jako zarządzany proces biznesowy w ujęciu brytyjskich norm serii BS/PAS 1192, przedmiot i zakres normalizacji, normy typu „best practice”. Trzy obszary standaryzcji BIM: Standardowa Metoda i Procedura, Role i odpowiedzialności, Common Data Environment. Perspektywa rządu brytyjskiego, Government Construction Strategy i Government Soft Landings. KPI.
 • Organizacja fazy CAPEX projektu w metodologii BIM  wg PAS 1192-2:2013. AIR i Soft Landings, normy BS 8536-1 i 8536-2. EIR/SIWZ, PLQ, wymagania informacyjne. Poradnik EIR BIM TG .
 • Organizacja fazy CAPEX. Pre-contract/Post-contract BEP. Supply Chain Capability Summary. CIC BIM Protocol i BIM Addendum. MPDT i IR. CDE. CDE wg BS 1192:2007+A2:2016. Praktyczna realizacja CDE, AEC UK BIM Technical Protocol v. 2.1.1. Information Manager.
 • Organizacja fazy OPEX projektu w metodologii BIM wg PAS 1192-3:2014. OIR, AIR, PIP, BIM2FM. Zaliczenie

3. Podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w metodologii BIM: BIM Addendum i umowy kontraktowe, Pre-contract i Post-contract BIM Execution Plan, Master/Task Information Delivery Plan, podręczniki BIM/CAD. – wykład (8 godz.)

 • BIM a kontrakty na roboty budowlane. Rodzaje projektów (DBB, DB, CM/CMAR, IPD) i ich efektywność z punktu wdrażania procesów BIM. Prawa własności i zasady licencjonowania modeli wg CIC BIM Protocol.
 • BIM Execution Plan, rodzaje, przykładowe BEP-y. Construction Project Information Xchange Protocol  (CPIx). Master i Task Information Delivery Plan.
 • BIM Manual.

4. Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM – wykład (6 godz.)

 • Bezpieczeństwo realizacji projektów w BIM, ochrona danych wrażliwych. Norma PAS 1192-5:2015. BASS/BASMP/BASM.
 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko CDE wg CIC BIM Protocol. Współpraca BIM Managera i Information Managera.
 • Bezpieczne środowiska serwerowe, podstawowe zasady polityki bezpieczeństwa. Certyfikaty cyfrowe. Podpis cyfrowy. Środowiska chmurowe, rodzaje (SaaS, PaaS, IaaS) i zagadnienia bezpieczeństwa danych w chmurze.

5. Społeczne aspekty pracy w BIM. - wykład (6 godz.)

6. Organizacja i zarządzanie pracą zespołu projektowego BIM. – laboratoria (30 godz.)

 • Standardy CAD/BIM. Konfiguracja środowiska BIM: widoki, szablony, symbole, indeksy opisowe
 • Standardy CAD/BIM. Konfiguracja środowiska sieciowego do współdzielenia plików.
 • Struktura i nazewnictwo systemu plików wg BS 1192:2007 i AEC BIM Technology Protocol v. 2.1 (SMP).  Wersjonowanie, rewizje, kody zdatności wg BS/PAS 1192.
 • Standardy CAD/BIM. Konfiguracja środowiska CAD do współpracy ze środowiskiem BIM. Standardy CAD, import/eksport/linkowanie plików CAD w BIM
 • Biblioteki rodzin. Tworzenie rodzin architektonicznych, konstrukcyjnych, MEP. Parametryzacja rodzin.
 • Kwalifikowane biblioteki komponentów, tworzenie wg celów BIM, standardy jakości obiektów, poziomy LOD/LOI
 • Organizacja pracy zespołowej, środowisko worksharing w sieciach LAN, WAN i chmurze. Konfiguracja środowiska Collaboration for Revit.
 • Organizacja pracy zespołowej, środowisko worksharing w  chmurze. Konfiguracja środowiska BIM360.
 • Organizacja pracy zespołowej, środowisko worksharing w sieciach WAN i chmurze. Konfiguracja środowiska Aconex.
 • Wymiana informacji projektowej, weryfikacja modeli, komentowanie przy użyciu narzędzi BIM.
 • Wymiana informacji projektowej, weryfikacja modeli, komentowanie przy użyciu formatów DWF, NWF.
 • Wymiana informacji projektowej, weryfikacja modeli, komentowanie przy użyciu narzędzi chmurowych A360 Team/BIM360, i innych. Bezpieczeństwo środowiska CDE.
 • Zaliczenie. Organizacja i zarządzanie pracą zespołu projektowego BIM.

7. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji. - laboratoria (30 godz.)

 • Koordynacja międzybranżowa - wprowadzenie. Koordynacja międzybranżowa w Revit.
 • Wprowadzenie do środowiska Navisworks Manage i koordynacja międzybranżowa w środowisku Navisworks.
 • Koordynacja międzybranżowa w środowisku Tekla BIMSight.
 • Koordynacja międzybranżowa w środowisku BIM360 Glue.
 • Zaliczenie. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji.

8. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy BIM. - laboratoria (30 godz.)

 • Zestawienia materiałów i komponentów budynku w środowisku Revit.
 • Przedmiarowanie i kosztorysowanie w BIM. BIM 4D/5D w środowisku BIM Estimate. Systemy klasyfikacji budowlanej OMNICLASS i UNICLASS-2015.
 • Wymiana danych międzybranżowych przez IFC. Eksport/import modeli, widoki modeli, mapowanie parametrów. Weryfikacja modeli IFC zewnętrznymi narzędziami.
 • Standard COBie. Rozszerzenie COBie for Revit. Rodziny komponentów przygotowane do pracy z COBie. Eksport danych COBie, zarządzanie danymi COBie. COBie w MS Excel. Weryfikacja danych COBie.
 • BIM Collaboration Format (BCF) i wymiana informacji projektowych oparta o model BIM.
 • NBS BIM Toolkit, zarządzanie projektem, system klasyfikacji UNICLASS-2015, National BIM Object Standard.
 • Zaliczenie. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy BIM.

8. BIM Execution Plan i Podręcznik BIM. (14 godz.)

 • BIM Execution Plan. Pre-contract i Post-contract BEP. BEP a cele BIM. Master i Task Information Dellivery Plan. Responsibility matrix. BIM Assessment form. Model Production and Delivery Table.
 • Zaliczenie. BIM Execution Plan i Podręcznik BIM.

9. Projekt dyplomowy  - projekt zespołowy (16 godz.)

Przygotowanie dokumentów procesu BIM (projektant, wykonawca, zamawiający) dla przykładowego obiektu.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli . Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 10 zjazdów, 170 godzin (od 10.03.2018 do 4.11.2018)

Początek zajęć - marzec 2018

Sprawdź harmonogram zjazdów

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przedstawienie projektu zespołowego


zapisz się

magiera

Jacek Magiera

Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej WIL PK, współtwórca programu studiów na specjalności BIM na WIL PK, wykładowca na specjalności BIM, Koordynator Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej, Autodesk Educator Expert, Członek V4 BIM Task Group (szef Zespołu Science-Research-Development), Członek Komitetu Sterującego projektu ITB dot. ekspertyzy nt. uwarunkowań wdrożenia BIM w system zamówień publicznych, ekspert Komitetu BIM przy PZITB, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM. Współautor książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” (PWN, 2018).

 

kindler

Maciej Kindler

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, planista, kosztorysant, od rozpoczęcia pracy zawodowej fan i pasjonat BIMu. Przez większość kariery związany ze Skanska w Polsce, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Modele mają dla niego wartość wyłącznie, gdy są inteligentne i można je wykorzystać w możliwie największej liczbie procesów budowlanych (od projektowania, poprzez przygotowanie i realizację projektu, po użytkowanie budynku). Specjalizuje się w BIM 4D i 5D, gdzie stale znajduje nowe obszary zastosowania, szukając optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk. Aktualnie pracuje dla Skanska UK Civils, gdzie współtworzy strategię BIM i wyznacza kierunki rozwoju BIM pracując na projektach największych lokalnych klientów, takich jak: Network Rail, High Speed 2, National Grid, Welsh Water czy Anglian Water. Jako członek kilku grup roboczych wewnątrz Skanska bierze czynny udział w przygotowaniu strategii digitalizacji Skanska UK.

 

Marcin Sokołowski

Marcin Sokołowski

Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą produkcyjną, dewelopersko – budowlaną oraz konsultingiem inżynierskim zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Irlandii Północnej oraz w Szwecji. Od 2009 roku w firmie Skanska uczestniczył, a następnie koordynował m.in. projekt Document Management System (w części archiwizacyjnej oraz systemowej) oraz wdrożenie technologii BIM w kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej w Polsce. Obecnie zaangażowany w rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Knowledge & Innovation Centre. Menadżer Zespołu ds. Building Information Management w ramach Centrum Badań i Innowacji w Skanska Polska.

 

Dudek

Piotr Dudek

Menedżer projektów budowlanych w Polsce i Wielkiej Brytanii z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od 2005 roku pracuje w Wielkiej Brytanii przy projektach zaliczających się do jednych z największych inwestycji na świecie. Racjonalizator wdrażający BIM, menedżer BIM w UK – Pracując zawodowo na wszystkich projektach był zaangażowany w implementacje Building Information Modeling od 2011 roku. Inwestor realizujący zdalnie inwestycje budowlane na rynku polskim oraz w Wielkiej Brytanii, poprzez wykorzystywanie BIM w całym cyklu życia inwestycji - od projektu, poprzez realizację i utrzymanie, aż do fazy rozbiórki. W przygotowaniu przewód doktorski – Temat: BIM – Building Information Modeling ‘’ Modelowanie informacji o budowli, jako lepsza alternatywa prowadzenia inwestycji budowalnej ’’.

 

Paweł Wierzowiecki

Paweł Wierzowiecki

MBA, jest inżynierem budownictwa i uznanym konsultantem wielu zamawiających publicznych. Ma doświadczenie w pracy wykładowcy oraz menedżera zarządzającego dużymi zespołami projektowymi, realizującymi zadania budownictwa ogólnego oraz z obszaru infrastruktury. Korzystając z doświadczeń w obsłudze kontraktów krajowych i zagranicznych, propaguje filozofię IPD (Integrated Project Delivery) – Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia oraz technologii BIM (Building Information Modeling) – wirtualnego modelowania parametrycznego informacji o budowlach. Jako ekspert BIM i zaawansowanej inżynierii odwrotnej, z powodzeniem wdraża innowacyjne na krajowym rynku zastosowanie BIM dla infrastruktury dużych organizmów miejskich – CIM (City Information Modeling), zastępującej obecnie technologię GIS, otwierając nowe możliwości w tworzeniu idei SmartCity oraz dla efektywnego zarządzania dużymi projektami infrastrukturalnymi i rewitalizacyjnymi. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 

Paweł Łaguna

Paweł Łaguna

Architekt IARP, członek SARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie projektowe zdobył podczas realizacji skomplikowanych budynków użyteczności publicznej dla klientów komercyjnych i sektora publicznego. jako zewnętrzny konsultant, był odpowiedzialny za koordynację i nadzór projektowy wielobranżowej dokumentacji ponad 50 obiektów realizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej – m.in. budowa apartamentowca Złota 44 w Warszawie. Obecnie zaangażowany w tworzenie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi technologii informatycznej, w procesie zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym.

 

Kasznia

Dariusz Kasznia

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej, , specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka. Od ponad 20 lat związany z branżą informatyka dla budownictwa. Wdrożenia w zakresie zintegrowanego projektowania wielobranżowego i BIM. Projekty doradcze dot. uruchomienia przez zamawiającego procesu realizacji inwestycji wg metodologii BIM. Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, członek prezydium Komitetu BIM PZITB, ekspert BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Współautor książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” (PWN, 2018).

 

  

Warunki rekrutacji

Początek zajęć - marzec 2018

Sprawdź harmonogram zjazdów

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 038) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.01.2018 - 0 zł.
 • do 28.02.2018 - 150 zł.
 • po 28.02.2018 - 300 zł

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłata za studia 
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
BIM Manager 6 000  zł 3 000  zł 600  zł

 


zapisz się

Centrum Organizacji Dydaktyki

Parter, pokój R038 
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!

 

zapisz się