Baza Ekspertów - Wykładowcy

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Bazie Ekspertów CDV. 

Oferujemy Państwu szybką, profesjonalną pomoc w sytuacjach wymagających specjalistycznej wiedzy, danych lub komentarza w zakresie określonej dziedziny lub nagłych sytuacji kryzysowych. Nasi Eksperci posiadają wysokie kwalifikacje, doświadczenie, a ponadto są otwarci do współpracy i chętni do podzielenia się swoimi zasobami wiadomości. Dodatkowo dysponujemy listą wykładowców, których zainteresowania naukowo-badawcze również mogą być cennym źródłem wiedzy.

W celu nawiązania kontaktu z wybranym Ekspertem należy skontaktować się z Rzecznikiem Prasowym CDV: tel. 61 85 84 396 lub 697 691 314.

Uwaga! Informacje oraz zdjęcia zawarte poniżej mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów uprzednio uzgodnionych z Rzecznikiem Prasowym CDV. Korzystanie z nich nie może naruszać godności i dóbr osobistych przedstawionych osób.

dr Krzysztof Patkowski

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor pracy doktorskiej poświęconej problemom prywatyzacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym naciskiem na polityczne i ideologiczne aspekty tego procesu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, kształtowania systemu partyjnego w tych państwach i odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego, zagadnienia związane z public relations i marketingiem politycznym.

Obszar odpowiedzialności: Partie polityczne i systemy partyjne w Polsce i w Europie, systemy wyborcze, przebieg i organizacja wyborów, organizacje pozarządowe

dr inż. Robert Tomczak

Wydział: Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Funkcja: Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej.

Notka biograficzna: Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obronił doktorat z zakresu Informatyki stosowanej w naukach przyrodniczych. Wieloletni pracownik działu IT, administrator serwerów i sieci. Fascynat otwartych licencji. Pesymista, zakładający wykorzystywanie każdej technologii przeciwko ludziom.

Obszar odpowiedzialności: Prywatność w Internecie i zagrożenia z Internetu, bezpieczeństwo systemów informatycznych, sztuczna inteligencja, bitcoin i inne kryptowaluty, wpływ technologii na życie codzienne, oprogramowanie.

dr inż. Adam Czajka

Wydział: Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Notka biograficzna: Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz amerykańskiego Association for Computer Machinery. Obszar zainteresowań obejmuje przede wszystkim system operacyjny Windows 8, platformę Microsoft.NET, język C#, ASP.NET MVC oraz programowanie urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemu Windows Phone 8. Współtworzył system rejestracji ruchu oka człowieka szwedzkiej firmy Permobil Meditech AB oraz systemu badania oglądalności wytworzonego przez niemiecką firmę MediaScore GmbH.Twórca aplikacji do produkcji biometrycznych zdjęć paszportowych oraz zaawansowanego systemu przetwarzania zdjęć w fotokioskach niemieckiej firmy di Support GmbH.

Obszar odpowiedzialności: Tworzenie aplikacji/programowanie, aplikacje mobilne (telefony, tablety), aplikacje internetowe, przetwarzanie obrazów/tworzenie gier komputerowych.

dr Tomasz Kozłowski

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów

Notka biograficzna: Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe oscylują wokół nauk ewolucyjnych, socjologii popkultury i antropologii rozrywki. Zajmuje się popularyzowaniem nauki. Pisał m.in. do „Dużego Formatu”, „Pressu”, „Logo”. Obecnie współpracuje z „Odrą” oraz „Charakterami”. Jest również stałym publicystą magazynu life-style "(Slow)". Jest autorem książek „Kłamię, więc jestem”, pionierskiego na polskim gruncie opracowania poświęconego rozwojowi modułu teorii umysłu i jego wpływu na funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz "Samotnego hulaki", pracy poświęconej funkcjonowaniu umysłu w popkulturze. Współautor „Nagiej małpy przed telewizorem”, odsłaniającej psycho-ewolucyjne kulisy funkcjonowania popkultury. Uczestnik projektów badawczych, m.in. International Sexuality Description Project, The Poles’ image of Germany (PBS DGA), czy badań oferty kulturalnej w Toruniu.

Obszar odpowiedzialności: Socjologia i antropologia popkultury i relacji płciowych, psychologia ewolucyjna i pozytywna, kultura masowa, przemiany obyczajowości, nowe trendy i ruchy społeczne, socjologia mediów, socjologia edukacji, filozofia slow movement.

dr Bartłomiej Łódzki

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Politolog, medioznawca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek International Communication Association oraz Internatioanl Political Science Association, Visiting Scholar w University of Florida (2014). W latach 2008-2016 pracował jako adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie pełnił między innymi funkcję Kierownika Pracowni Badań Medioznawczych i Społecznych oraz promotora pierwszej w Polsce specjalności dziennikarskiej o profilu motoryzacyjnym.

Autor badań empirycznych i publikacji w obszarze mediów masowych, w tym mediów internetowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie na problematyce zjawiska agenda-setting i rozwoju nowych technologii komunikowania. Organizator i współorganizator krajowych i zagranicznych konferencji medioznawczych. Kompetencje zawodowe nabywał między innymi w Niemczech, Portugalii, Estonii i Stanach Zjednoczonych. Były stypendysta Presse Club Dresden i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwukrotnie nagrodzony jako ekspert medialny (DSW). Wyróżniony także w plebiscycie Radia LUZ „Kubek dla Wykładowcy” na najsympatyczniejszego prowadzącego we Wrocławiu. 

Obszar odpowiedzialności: Systemy medialne, media a społeczeństwo, rozwój nowych technologii komunikowania, oddziaływanie mediów na odbiorców, monitoring zawartości mediów, komunikowanie polityczne.

 Łódzki

dr Anna Zięty

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Doktor nauk społecznych (specjalność: pedagogika medialna), certyfikowany tutor, trener szkoleń z obszaru komunikacji i nowych mediów, metodyk kształcenia online, a także medioznawca. Koordynatorka ds. praktyk na kierunku Mediaworking. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2016 pracowała jako adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie pełniła funkcję m.in. Kierownika Zakładu Edukacyjnych Zastosowań Mediów. Autorka badań z obszaru wykorzystania e-learningu w sektorze edukacyjnym i biznesowym, internetu, a także social mediów. W ostatnich latach współpracowała w kilkoma instytucjami w charakterze specjalisty ds. marketingu internetowego, gdzie była odpowiedzialna m.in. za planowanie i wdrażanie strategii marketingowych, a także organizację imprez kulturalnych. Autorka wielu artykułów naukowych, a w tym monografii „Media studenckie w Polsce – geneza, ewolucja, rzeczywistość”. Organizatorka i współorganizatorka krajowych i zagranicznych konferencji medioznawczych. 

Obszar odpowiedzialności: Edukacja medialna, psychologia mediów, kształcenie z wykorzystaniem ICT i nowych mediów (e-learning, b-learning, m-learning), marketing internetowy, social media, PR i kreowanie wizerunku.

 Zięty

Dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak prof. Collegium Da Vinci 

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa 

Notka biograficzna: Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z tą Uczelnią do 2000 roku. W latach 2000-2015 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kierowała Zakładem Badań nad Rozwojem Profesjonalnym Nauczycieli oraz Zakładem Pedeutologii (2005-2015). Pełniła funkcje prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2003-2012) oraz prorektora ds. nauki (2012-2015). Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. . Jest autorką wyróżnionych nagrodami ministrów podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku ekspertyz w zakresie współpracy szkół z uczelniami w edukacji uczniów zdolnych.

Obszar odpowiedzialności: Zainteresowania naukowe oscylują wokół dydaktyki szkolnej (także szkoły wyższej), profesjonalizmu i edukacji nauczycieli.  W pracy z edukatorami sięga po alternatywne wobec tradycji strategie badań typu interwencyjnego, tzw. edukacyjne badania-w-działaniu.

 

dr Adam Zemełka

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (z elementami filologii polskiej, wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej, hellenistyki), historii o specjalizacji pedagogicznej oraz filologii klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył studia z zakresu coachingu, socjoterapii i resocjalizacji, a także szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Doktorat z obszaru wczesnego rozwoju badań nad układem nerwowym człowieka przygotował na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w life-coachingu, strategiach samorozwoju, inspirowanych koncepcją autoterapii Alberta Ellisa i niedyrektywnej pomocy terapeutycznej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół integratywnych form rozwoju osobistego człowieka, w tym profilaktyki zdrowia psychicznego. Drugą ważną płaszczyzną jego aktywności naukowej są badania z pogranicza historii medycyny, antropologii i psychologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz International Society for Coaching Psychology. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu. Opiekun koła naukowego studentów doradztwa i coachingu.

Obszar odpowiedzialności: psychologiczne mechanizmy zachowania, profilaktyka zdrowia psychicznego, coaching, rozwój osobisty, resocjalizacja.

dr Andrzej Ranke

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: absolwent UAM, politolog. Dydaktyka na kierunkach: Politologia, Dziennikarstwo, Stosunki międzynarodowe, Doradztwo i coaching, Bezpieczeństwo narodowe. Zainteresowania badawcze: dotyczą analizy zmiany systemów bezpieczeństwa i systemów politycznych, relacji polsko-niemieckich, problemów polskiej myśli politycznej jako źródła inspiracji dla krajowych partii politycznych, a także zjawisk związanych z szeroko pojmowaną sferą komunikacji społecznej - w tym roli mediów.

Obszar odpowiedzialności: problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, komunikowanie polityczne i media, polska scena polityczna, samorząd.

dr Marta Majorczyk

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog, członek Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego w Kościanie i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Praktykę zawodową zdobywała między innymi w szkole podstawowej i liceum, w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zainteresowania naukowe oscylują wokół rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych, wsparciem, mentoringiem, tutoringiem i coachingiem rodzicielskim, a także wokół rozwoju człowieka w biegu życia, jego edukacji i wychowania, opieki rozwojowej i systemu opieki nad małym dzieckiem oraz problematyki aksjologicznej i etycznej w działalności pedagoga i psychologa. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu poradnictwa rodzinnego i edukacyjnego. Autorka monografii pt. „Rola ojca w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań.

Obszar odpowiedzialności: ojcostwo, macierzyństwo, dziadkowie, rodzina, małe dziecko, wychowanie, opieka, rozwój człowieka, praca opiekuńczo-wychowawcza w placówkach systemu opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole.

 

 

mgr Kinga Mann

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Absolwentka psychologii, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poszerza swoją wiedzę i warsztat pod okiem trenerów i konsultantów, m.in. z Wielkiej Brytanii, aby uzyskać międzynarodową certyfikację w nurcie Organizacyjnej Rozwojowej Analizy Transakcyjnej. W swojej pracy wykorzystuje teoretyczne założenia Analizy Transakcyjnej w celu systemowej diagnozy procesów zachodzących na poziomie organizacji i jednostki. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju umiejętności osobistych oraz doradztwem i coachingiem dla kadry menadżerskiej. Zajmuje się również budowaniem strategii HR w organizacjach.

Obszar odpowiedzialności: Coaching, zarządzanie zespołami ludzkimi, long life learnig, learning solutions, psychologia w biznesie.

dr Krzysztof Kuźmicz

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, specjalność: pedagogika medialna. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor, dziennikarz muzyczny i animator kultury. W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze edukacyjnych zastosowań mediów.  Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1000-ca godzin audycji radiowych.

Obszar odpowiedzialności: Psychologia i pedagogika mediów, dziennikarstwo muzyczne, media i komunikacja społeczna, e-learning, m-learning, b-learning, u-learning, nowe media, media interaktywne i społecznościowe , kultura popularna, PR i kreowanie wizerunku w edukacji i kulturze.

mgr Adam Bekier

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Doradztwo i Coaching

Notka biograficzna: Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ekonomii na Uniwersytecie Burgundzkim we Francji. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych. Prezes zarządu InnerSource, wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej.  Akredytowany coach ICF, praktyk i orędownik nurtu Analizy Transakcyjnej. Jako coach pracuje głównie z kadrą zarządzającą dużych przedsiębiorstw.

Obszar odpowiedzialności: przywództwo w organizacji, budowanie zespołu, komunikacja w biznesie, zarządzanie, coaching