01_podyplomowe.png

Asystent rodziny dla profesji społecznych
na studiach podyplomowych

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Cel

Celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanych asystentów rodziny, zajmujących się profesjonalnym  wspieraniem rodzin i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wiedza
 • W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu prawodawstwa, teoretycznych i praktycznych podejść do pracy z rodziną, najnowszych metod pracy oraz technik aktywizujących członków rodzin do działań na rzecz konstruktywnego funkcjonowania w obrębie rodziny, w środowisku społecznym oraz na rynku pracy.
 • Studia przygotowują do podjęcia nowych ról zawodowych, których ideą jest innowacyjność działań prowadzonych z rodziną.

Program studiów odpowiada wymogom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia na asystenta rodziny (Dz.U. nr 272 poz. 1608 z 2011r.) i wychodzi naprzeciw Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która z dniem 1.01.2012 roku tworzy system instytucjonalny wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Uczestnicy

Studia skierowane są  do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne  (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację asystentury rodzinie (Dz. U. nr 149 poz. 887 z 2011r. z późn. zm. Rozdz. 2. Art. 12.1.1a).

Program
 1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (20 godz.)
  • Rozwód - przesłanki rozwodu, problematyka proceduralna (m.in. prawna problematyka mediacji), skutki prawne rozwodu
  • Władza rodzicielska - treść władzy rodzicielskiej, wspieranie rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, ingerencje sądu w sferę władzy rodzicielskiej, współpraca pomocy społecznej z sądami rodzinnymi
  • Piecza zastępcza - reintegracja rodziny jako cel pieczy zastępczej, rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej
 2. Poznawanie własnych możliwości i ograniczeń w  pracy z rodziną (18 godz.)
 3. Integracja grupy, tworzenie profilu kompetencyjnego asystenta rodziny  (umiejętności, predyspozycji, postawy, zachowań) i autodiagnoza własnego potencjału, mocne i słabe strony w relacjach, poznanie swoich motywacji do pracy w zawodzie asystenta rodziny, trening umiejętności interpersonalnych oraz pracy z grupą, trening samoświadomości – z czym wchodzę do rodziny? – moja historia i jej wpływ na moje postrzeganie problemów – jak się do tego zdystansować?
 4. Budowanie relacji w rodzinie w oparciu o rozwój umiejętności  (12 godz.)
  • Zasady i organizacja skutecznej komunikacji - komunikacja werbalna i niewerbalna, zaburzenia w komunikacji społecznej, organizacja przestrzeni w komunikacji niewerbalnej, poznawanie systemów reprezentacji komunikacyjnej u osób w kontakcie, dostrajanie do partnera w komunikacji
  • Analiza transakcyjna jako skuteczna metoda doskonalenia komunikacji międzyludzkiej, narzędzie poznania świata, ludzi i siebie samego
  • Analiza osobowości jednostki – analiza strukturalna, Stany Ja, Diagnostyka stanów Ja, Egogram
  • Pojęcie transakcji – transakcje proste, skrzyżowane, ukryte – jako podstawowej jednostki wymiany w rodzinie
  • Postawy życiowe i ich wpływ na budowanie relacji w rodzinie, postawy asertywne jako punkt wyjścia do bezkonfliktowej komunikacji
  • Scenariusze życiowe i ich wpływ na podejmowane decyzje
  • Negocjacje w rodzinie – definicja negocjacji, zasady negocjacji, rodzina jako teren nieustających negocjacji, style negocjacji, rodzic jako negocjator, dziecko jako strona w negocjacjach, negocjacje partnerskie
 5. Podejście systemowe do pracy z rodziną (12 godz.)
  • Rodzina jako system
  • Fazy cyklu życia rodziny
  • Komunikacja w rodzinie
  • Struktura rodziny a sposób pełnienia ról w rodzinie
  • Wybrane zagadnienia kliniczne w podejściu systemowym
 6. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach oraz podejście ekologiczne do pracy z rodziną (8 godz.)          
  • Podejście ekologiczne do pracy z rodziną jako podejście eklektyczne    
  • Cele działania społecznego w pracy z rodziną w podejściu ekologicznym
  • Znaczenie relacji w procesie pomagania
  • Wzmacnianie zasobów i niwelowanie ograniczeń dla rozwoju rodziny
  • Tworzenie systemu wsparcia społecznego, rodzinnego dla sprostania wyzwaniom
  • Podsumowanie - determinanty wyboru podejścia systemowego, skoncentrowanego na rozwiązaniach, ekologicznego
  • Relacje współuczestnictwa w pracy z rodziną     
  • Idea społecznego konstrukcjonizmu i konstuktywizmu podstawą budowania rzeczywistości społecznej
  • Praca na zasobach indywidualnych członków rodziny oraz zasobach systemu rodzinnego i środowiskowego
  • Cele i potrzeby rodziny jako wyznaczniki działania
  • Tworzenie przyszłości korzystając z przeszłości
 7. Podejście mediacyjne do pracy z konfliktem, wprowadzaniem zmian i  rozwojem rodziny (8 godz.)
  • Rodzaje, dynamika i źródła konfliktu
  • Konflikt interpersonalny, a umiejętności mediacyjne
  • Strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego
  • Proces mediacji rodzinnych i zasady kierowania nimi
  • Mediacje rodzinne skoncentrowane na problemach dzieci
  • Metody i strategie wspomagania zmiany i rozwoju rodziny – fazy rozwoju człowieka, przystosowanie
   i nieprzystosowanie w rozwoju, znaczenie norm i wartości w rozwoju, projektowanie i wprowadzanie zmian w życiu rodziny
 8. Wykorzystanie zasobów rodziny w ujęciu wieloaspektowym do opracowania pogłębionej diagnozy rodziny z uwzględnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej (14 godz.)
  • Zakres diagnozy społecznej w podejściu: systemowym, skoncentrowanym na rozwiązaniach, ekologicznym  
  • Organizacja, planowanie, realizacja procesu diagnostycznego
  • Techniki diagnostyczne a podejścia do pracy z rodziną
  • Opracowywanie  narzędzi  diagnozowania rodziny
  • Pełnienie ról społecznych w procesie diagnostycznym
  • Włączanie w proces diagnostyczny innych profesjonalistów
  • Współudział podmiotów działania społecznego w analizie zebranego materiału i opracowaniu diagnozy
 9. Edukacja zdrowotna a rozwój rodziny (6 godz.)           
  • Świadome rodzicielstwo - naturalne i sztuczne metody regulacji poczęć
  • Fizjologiczny przebieg ciąży, porodu i połogu
  • Zdrowy styl życia rodziny (zasady  racjonalnego żywienia)
  • Organizacji czasu i czasu wolnego rodziny, dzieci i młodzieży
 10. Projektowanie/planowanie pracy z rodziną z wykorzystaniem kontraktu, realizacja  i monitoring działań (10 godz.)
  • Projektowanie/planowanie działań a kontraktowanie socjalne
  • Negocjacje zamiarów, celów i zadań w opracowywanym planie pracy z rodziną i dla rodziny
  • Możliwości renegocjacji  opracowanego planu pod kątem  zmian otaczającej podmioty działające rzeczywistości społeczno- ekonomicznej i realności jego rezultatów
  • Wsparcie społeczne poprzez wchodzenie asystenta rodziny w zróżnicowane role zawodowe
  • Techniki wspierające realizację zaplanowanych zadań
  • Korzystanie z zasobów środowiska rodzinnego i społeczności    lokalnej
  • Monitoring a ewaluacja
  • Cele i funkcje ewaluacji
  • Etapy procesu ewaluacji
  • Metody i narzędzia  ewaluacji
 11. Superwizja w pracy z rodziną jako wsparcie asystenta rodziny oraz rodziny jako podmiotu (4 godz.)
  • Idea i zasady superwizji w pomocy społecznej
  • Cel superwizji : wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych, alternatywnych rozwiązań, które mają pomóc asystentowi rodziny i rodzinie w rozwiązywaniu problemów
  • Przyjęcie roli obserwatora sytuacji, utrzymywanie niezależnej pozycji – wolnej od „bycia stroną”
  • Pozyskiwanie wglądu, dostrzeganie  elementów projekcji i przeniesień
  • Kontrakt na superwizję – ćwiczenia
  • Znaczenie grupy superwizyjnej i tworzenie „reflecting team”
 12. Metodyka pracy asystenta rodziny w różnych aspektach (30 godz.)         
  • Doradztwa dialogowego (4 godz.)
   o Doradztwo dialogowe a doradztwo dyrektywne i liberalne
   o Charakterystyka  roli doradcy dialogowego
   -  Przedmiot działań w doradztwie dialogowym rodzinnym
   - Nawiązywanie relacji, ustalanie zasad i problemu, formułowanie celu, granic i struktury porady, zbieranie faktów, planowanie strategii, błędy w metodzie dialogowej
   o Etapy pomagania w doradztwie dialogowym
  • Stosowania innowacyjnych metod pracy z rodziną (6 godz.)
   o Konferencja Grupy Rodzinnej jako innowacyjna metoda pracy z rodziną
   o Etapy pracy metodą Konferencji Grupy Rodzinnej (KGR)
   o Zasady organizowania spotkań KGR
   o Rola Koordynatora KGR
   o Rola specjalistów w metodzie KGR
   o Opracowywanie planu działania
   o Możliwości wykorzystania elementów metody KGR przez asystenta rodziny w rzeczywistości pomocowej
   o Możliwości modyfikacji i przetransponowania założeń i głównych elementów  metody  dla realizacji  ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Motywowania do działania (4 godz.)
   o Czym jest motywacja?, potrzeby jako siła napędowa motywacji, odkrywanie indywidualnych motywatorów, motywowanie do poprawy sytuacji w rodzinie, motywowanie dzieci do działania, motywowanie do zmian rodzin zmarginalizowanych
  • Podwyższania poczucia własnej wartości (4 godz.)
   o Skąd bierze się  godność i szacunek do siebie? Jak go rozwijać i wzmacniać? Techniki autoterapii i pracy
   z przekonaniami oparte na technikach psychologii kognitywnej, skrypt życiowy a postrzeganie siebie, redecyzja  jako praca nad zmianą destrukcyjnej decyzji skryptowej wynikającej z historii życia (wg Analizy Transakcyjnej)
  • Redukowania agresji i stresu (4 godz.)
   o Rozpoznanie czynników powodujących stres, diagnoza indywidualnych stylów reagowania na stres i szczególnie wrażliwych obszarów, kształtowanie zachowań obniżających poziom stresu (partnerstwo, asertywność, wiara
   w siebie, samoświadomość), niepokój a zagrożenia realne, kontrola stresu w sytuacji presji, techniki antystresowe - techniki oddechowe, rytuały tybetańskie, trening  autogenny z wizualizacją, rozgrzewka bioenergetyczna
  • Organizowania gospodarstwa domowego i planowania budżetu (4 godz.)
   o Czynniki warunkujące wykonywanie pracy domowej
   o Rodzaje prac usługowo-wytwórczych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
   o Modele organizacji pracy domowej w świetle literatury a funkcjonowanie gospodarstw domowych na wsi i w mieście
   o Funkcje gospodarstw domowych a czasochłonność prac
   o Zarządzanie budżetem domowym
   o Ograniczanie wydatków poprzez doradztwo liberalne

  • Pielęgnacji małych dzieci i niemowląt  (4 godz.)
   o Pielęgnacja i żywienie noworodków i niemowląt, racjonalne żywienie dzieci i jego wpływ na zdrowie i rozwój psychofizyczny
 13. Tworzenie systemu wsparcia środowiskowego rodziny i dla pracy z rodziną (6 godz.)
  • Czynniki warunkujące wydolność opiekuńczo wychowawczą rodziny - struktura rodziny, sytuacja zdrowotna, społeczne funkcjonowanie rodziny, sytuacja bytowa, wiedza i umiejętności, funkcjonowanie emocjonalne
  • Formy pomocy rodzinie - pieniężne, praca socjalna, poradnictwo rodzinne, przywracająca rodzinie  zdolność do wypełniania zadań
 14. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny (4 godz.)             
  • Zadania asystenta: poradnictwo i edukacja dla rodzin będących w trudnej sytuacji,  pomoc w poprawie warunków materialnych i bytowych rodziny, współpraca  z instytucjami  funkcjonującymi w środowisku lokalnym, a specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, tworzenie  planu pracy z rodziną , monitorowanie sytuacji rodziny
  • Uprawnienia asystenta rodziny
 15. Aksjologia i etyka pracy asystenta rodziny (4 godz.)
  • Wartości jako czynnik w pływający na zachowanie człowieka
  • Potrzeba spójności; konsekwencje dysonansu wartości indywidualnych i wymaganych
  • Wartości a kompetencje asystenta rodzin
  • Tworzenie założeń etyki pracy z rodziną - praca grupowa
 16. Charakterystyka rodziny i praca z rodzinami (24 godz.)   
  • Z niepełnosprawnością (4 godz.)
   o  Niepełnosprawne dziecko
   o Choroby wieku podeszłego prowadzące do niepełnosprawności (SM, choroba Parkinsona, Alzheimera, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, złamanie szyjki kości udowej itp.)
   o Osoba chora psychicznie w rodzinie
   o Przystosowanie otoczenia do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
  • Z problemem bezrobocia (4 godz.)
   o Bezrobocie w świetle obowiązujących przepisów- urząd pracy jako instytucja pomocy bezrobotnym, słownik pojęć ustawowych, formy aktywizacji zawodowej
   o Bezrobocie, jego kategorie i wpływ na sytuację rodzinną - podział bezrobocia ze względu na przyczyny, podział bezrobocia ze względu na formy, skutki bezrobocia dla rodziny
   o Praca służb zatrudnienia z członkami rodzin dotkniętych problemem bezrobocia - działania  pomocowe realizowane przez urzędy pracy, projekty partnerskie realizowane wspólnie z innymi  instytucjami i jednostkami
   o Pola współpracy asystenta rodziny z służbami zatrudnienia
  • Z problemem przemocy (4 godz.)
   o Agresja i przemoc  -  czym są, czym się różnią? -  poznanie mechanizmów i czynników spustowych
   - Przemoc emocjonalna, fizyczna, seksualna i inne formy przemocy - czym są i jak sie przed nimi bronić. Granice psychologiczne - czym są, czemu służą, jak je rozpoznawać i jak je stawiać?
   - Seks a przemoc - prawa i zagrożenia; granice w seksie
  • Z problemem uzależnień (8 godz.)
   o Uzależnienie a współuzależnienie - czym jest, jak je rozpoznawać, jak sie przed nim chronić
   o Narkotyki, dopalacze – jak chronić dziecko?
   o Relacje rodziców z dziećmi - jak rozmawiać żeby się dogadać?
   o Uzależnienia kobiet a uzależnienia mężczyzn – objawy, sytuacje napędzające nadużywanie substancji odurzających, styl picia, brania leków. Metody pracy z osobami uzależnionymi – najnowsze trendy
  • Instytucje wspierające rodziny, których członkowie weszli w konflikt z prawem (4 godz.)
   o Rola kuratora, prokuratura, sąd rodzinny, organizacje pozarządowe, rola Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.
 17. Spotkanie ze specjalistą  (6 godz.)
 18. Seminaria (8 godz.)


Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Są realizowane w trakcie 10 – 12 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 194 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.

WYKŁADOWCY

W gronie wykładowców studiów znajdują się: psychologowie, prawnicy, pedagodzy, pracownicy socjalni, socjologowie, pracownicy służb medycznych, którzy są ekspertami w dziedzinie pracy z rodziną:

 • prof. Marek Andrzejewski,
 • Zofia Andrószowska,
 • dr Rafał Antkowiak,
 • Anna Banaszak-Dankowska,
 • Elżbieta Bijaczewska - dyrektor PCPR w Poznaniu,
 • dr Bogumił Dzięcioł,
 • Wisława Grabarczyk–Kostka,
 • Jolanta Korczowska–Jankowiak,
 • Maria Kowalczyk -  kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w P-niu,
 • Aleksandra Kowalska - dyr. ROPS,
 • Maria Krupecka – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego,
 • Jolanta Pacuła,
 • Agata Pakuza,
 • Beata Strzyżewska.

Kierownikiem studiów jest Jolanta Korczowska-Jankowiak – doświadczony psycholog, diagnosta, dydaktyk oraz doradca zawodowy.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 15 kwietnia 2015 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • ankietę osobową i podanie (do pobrania z zakładki DOKUMENTY w formularzu rekrutacyjnym)
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej
 • jedno zdjęcie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Do 15 września studia podyplomowe 500 zł taniej!

 • 500 zł zniżki w czesnym

Absolwenci CDV (dawne WSNHiD) otrzymają dodatkowo zniżkę 800 zł:

 • 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (0 zł zamiast 300 zł)
 • 500 zł zniżki w czesnym

Będąc absolwentem CDV (dawne WSNHiD), zapisując się do 15 września zaoszczędzisz 800 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2015/2016
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Asystent Rodziny
dla Profesji Społecznych
 4 500 zł  2 350 zł  490 zł


Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!