Arteterapia

O konferencji

Pierwszy dzień konferencji - 14 października 2013 r. -  jest odpłatny (informacje poniżej). Drugi dzień konferencji - 15 października jest bezpłatny.

I. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata konferencyjna - I część konferencji - 14 października 2013 r.

Warunkiem uczestnictwa (forma czynna lub bierna) jest przesłanie karty zgłoszenia wraz ze streszczeniem drogą elektroniczną na adres: konferencja@wsnhid.pl oraz przekazanie opłaty konferencyjnej:

 • czynna forma uczestnictwa - 290 zł brutto/ 73 EURO
 • bierna forma uczestnictwa - 50 zł brutto/ 13 EURO

do 31 sierpnia 2013 r. na konto organizatora:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Raiffeisen Bank Polska S.A.
NR KONTA:
- 93 1750 1019 0000 0000 1296 6393 (wpłaty krajowe)
- PL 93 1750 1019 0000 0000 1296 6393 oraz nr BIC/SWIFT/IBAN RCBWPLPW (wpłaty zagraniczne)

z dopiskiem: „Konferencja - arteterapia”

Opłata obejmuje:

 • w przypadku pakietu czynnego: materiały konferencyjne, pełne uczestnictwo w obradach plenarnych i sesjach, bufet w trakcie obrad i obiad, wydanie książki, którą otrzymają wszyscy Autorzy opublikowanych tekstów.
 • w przypadku pakietu biernego: materiały konferencyjne, pełne uczestnictwo w obradach plenarnych i sesjach, bufet w trakcie obrad i obiad,

Koszty podróży i noclegów uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.


II. Teksty wystąpień 

 1. Tekst publikacji w wersji elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konferencja@wsnhid.pl najpóźniej do dnia 20 września 2013 r.
 2. Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
 3. Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu oraz udział w konferencji stanowi warunek druku w pracy zbiorowej.
 4. Organizatorzy konferencji zobowiązują się w ramach publikacji zwartej (praca zbiorowa/monografia pod redakcją naukową) zapewnić możliwość publikacji o objętości 1 arkusza wydawniczego o wartości 4 punktów parametrycznych. Uczelnie delegujące mogą przyznać inną (wyższą) punktację w ocenie parametrycznej pracownika.


III. Wymogi edytorskie

 1. Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie cyfrowej na adres: konferencja@wsnhid.pl najpóźniej do 20 września 2013 roku.
 2. Dopuszcza się publikację artykułów napisanych przez nie więcej niż dwóch współautorów.
 3. Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się jedynie informacje o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy (tytuł zawodowy), miejsce pracy (uczelnia lub inna organizacja)- równoznaczne z afiliacją tekstu (jeżeli jest inaczej, należy ten fakt zaznaczyć), adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu autora tekstu.
 4. Artykuł powinien być kompletny i zawierać poza zasadniczym tekstem następujące elementy dodatkowe:
  a) streszczenie (do 1500znaków) i słowa kluczowe (3-5 słów) w języku polskim,
  b) streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim,
  c) kompletną bibliografię.
 5. Artykuł powinien być jednoznaczny, a więc jasno określoną hierarchię tytułów (tytuł główny, podtytuły, śródtytuły), ciągłością stron, dokładnie oznaczonym położeniem materiałów ilustrujących, precyzyjnie wpisanymi wzorami, znakami specjalnymi itp.; zawarte w pracy ilustracje, tabele, rysunki, schematy powinny być kolejno numerowane oraz zawierać wskazanie źródeł ich pochodzenia.
 6. Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródła wskazane w odpowiednich przypisach.
 7. Przypisy dolne, zarówno stanowiące odsyłacze źródłowe, jak i zawierające komentarze lub polemiki, powinny być numerowane jednolicie dla całego artykułu. W przypadku umieszczania w przypisach źródłowych dzieł wydanych w językach stosujących czcionkę niełacińską należy zastosować transliterację.
 8. Instrukcja tworzenia przypisów
  a) przypis prosty
  b) przypis pracy pod redakcją
  c) przypis z czasopisma
  d) łacińska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję
  e) łacińska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane
  f) powoływania aktów prawnych
  g) cytowanie ze stron internetowych np. artykuł w czasopiśmie
  h) witryna internetowa
 9. Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być zamieszczona na końcu artykułu.
 10. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej)- również tytuł dzieła (kursywą), z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie- tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer.
 11. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron (ok. 40 000 znaków). W skład arkusza wydawniczego wchodzą ilustrację, tabele, rysunki i schematy. Artykuły dłuższe niż o określonej powyżej liczbie stron nie będą dopuszczane do druku.
 12. Tekst powinien być napisany w edytorze tekstowym MS Word (format dox.), format arkusz A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka: Times New Roman, wielkość 12, interlina 1,5. Tekst wyjustowany.


IV. Miejsce obrad

Konferencja odbędzie się od 14 do 15 października 2013 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Kutrzeby 10, Poznań.


V. Pozostałe informacje

Do 25 września 2013 r. przedstawiony zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje, aktualizowane na bieżąco, dostępne będą na stronie internetowej: www.cdv.pl

Autorzy otrzymują egzemplarz autorski książki. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian wskazywanych przez recenzenta bez porozumienia z Autorem. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.