00_edukacja.jpg

Andragogika z elementami gerontologii
Poznań


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

CEL

Celem studiów jest kompleksowe - teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie:

 • wielowymiarowej pracy edukacyjnej (formalnej i nieformalnej) z ludźmi dorosłymi i w wieku podeszłym, opartej na idei kształcenia ustawicznego;
 • planowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć edukacyjnych dla dorosłych i w wieku podeszłym w różnych środowiskach (np. instytucje oświatowe, zakłady pracy, społeczności lokalne, domy i ośrodki kultury, instytucje aktywizacji zawodowej dorosłych, organizacje podejmujące działalność animacyjną i społeczną – organizujące czas wolny dla osób dorosłych i starszych, placówki opieki dla osób starszych), biorąc pod uwagę różnorodne uwarunkowania, w tym kulturowo-społeczne i środowiskowe;
 • wykorzystywania różnorodnych form, metod, technik i narzędzi w projektowaniu, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych z osobami dorosłymi i w wieku podeszłym;
 • wykorzystywania współczesnych technologii medialnych i informatycznych w pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i w wieku podeszłym;
 • projektowania osobistego, zawodowego i społecznego rozwoju człowieka dorosłego i w wieku podeszłym
 • wspomagania rozwoju człowieka dorosłego i w wieku podeszłym;
 • planowania i realizacji działań animacyjnych i społecznych w zakresie organizowania czasu wolnego dla osób dorosłych i w wieku podeszłym;
 • planowania i organizowania działalności aktywizacyjnej w obszarze edukacji osób dorosłych i w wieku podeszłym;
 • wspierania i udzielania pomocy osobom dorosłym i w wieku podeszłym w pokonywaniu trudności w uczeniu się, w sytuacjach trudnych i kryzysach egzystencjalnych;

 

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają w wymogi zawarte:

 • w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.).

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Edukacja dorosłych i jej współczesne systemy
 • Formalno-prawne i organizacyjne uwarunkowania całożyciowego procesu uczenia się dorosłych
 • Elementy gerontologii społecznej
 • Psychologia człowieka dorosłego i starszego
 • Profilaktyka zdrowotna człowieka dorosłego i w wieku podeszłym
 • Organizacja czasu wolnego osób dorosłych i w wieku podeszłym
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Komunikacja społeczna i kontakt interpersonalny
 • Styl życia i biopsychiczne determinanty dobrostanu w dorosłości i wieku podeszłym
 • Nowoczesnych technologie w kształceniu dorosłych
 • Techniki rozwoju osobowego

 

Liczba semestrów: 2 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 240

Liczba punktów ECTS: 40

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni,
 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, 
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizownych w ramach studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza  oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:
• podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
• kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe), 
• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• kopia suplementu dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
• 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
• opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.

Uwaga! W przypadku kierunków, na któych wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Rekrutacji Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R034 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
Biuro Rekrutacji 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


tel. 61 271 11 00/01/02
rekrutacja@cdv.pl

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Oplatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie - paragraf Finansowanie nauki).


 

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

 Andragogika z elementami gerontologii 

3200

 1600

 320